OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les presents condicions generals de contractació i utilització (en endavant, “Condicions Generals”) són les que regeixen la reserva d’estades a la casa rural Cal Fuster de Tous, situada a (08712) Sant Martí de Tous, Plaça Manel Mª Girona, número 3, titularitat de la senyora MARIA CARME RICA LLINARES (en endavant, “la titular”), directament al client, a través de la pàgina web http://calfusterdetous.com.
S’entén per client tant el consumidor i usuari segons el concepte legal del mateix establert per la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, com l’empresari o professional persona física o jurídica. En els casos en que alguna de les presents condicions generals o que part o tota la seva regulació es refereixi únicament a consumidors i usuaris, o únicament a empresaris o professionals, s’indicarà específicament.
Tant la navegació per la pàgina web com l’adquisició de qualsevol dels productes o serveis oferts en ella suposen l’acceptació, per part del client, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització, quedant el client vinculat per aquestes.
La titular podrà modificar la pàgina web i les presents condicions per efectuar tots els canvis i modificacions que estimi convenients i necessaris per a l’adequada funcionalitat de la mateixa, sense previ avís.
MARIA CARME RICA LLINARES té domicili a efectes de les presents condicions generals de venda a Sant Martí de Tous (08712), Plaça Manel Mª Girona, número 3 i identificada amb el DNI i NIF número 77.106.359-D.

SERVEIS
La titular, mitjançant la seva pàgina web, es dedica a prestar serveis de gestió de reserves d’allotjament rural de la casa Cal Fuster de Tous, en línia.

CAPACITAT LEGAL PER CONTRACTAR
L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per MARIA CARME RICA LLINARES, manifestant que accepta la vinculació d’aquest acord i entén i accepta en la seva totalitat les condicions aquí anunciades per l’ús del lloc web i dels serveis oferts.
En cas de contractació per part de menors d’edat, es requerirà l’autorització dels pares o tutors legals per a poder prosseguir a la reserva dels serveis oferts. La titular no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i, per tant, no pot constatar l’edat dels mateixos.

RESERVA
Després de seleccionar l’habitació o dates d’estada, que serà amb un mínim de dues nits, per fer la reserva haureu d’omplir un formulari amb les vostres dades personals. El formulari inclou el seu nom i cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic, adreça postal, codi postal i ciutat. Aquestes dades s’utilitzen amb la finalitat de gestionar la reserva i notificar-ne l’estat i la gestió econòmica. Per a més informació sobre la confidencialitat i tractament de les seves dades poden llegir la nostra política de privacitat.

PREUS I FORMA DE PAGAMENT
Els preus s’indiquen en la pàgina web en euros (EUR) i no inclouen l’IVA ni cap altre impost aplicable, vigent a la data d’acceptació de la oferta. Aquests impostos s’afegiran a l’import total de la comanda abans de la confirmació de la reserva per part del client.
El preu no inclou la taxa turística municipal, que es cobrarà a l’arribada a l’allotjament.
Una vegada el client confirmi la reserva, haurà d’omplir les dades de la targeta de crèdit o dèbit i en aquest moment es carregarà al compte del client un pagament avançat del 50% de l’import total de la reserva i, posteriorment, una setmana abans de l’estada, es realitzarà el pagament del 50% de l’import restant. En cas que la reserva es realitzi amb menys d’una setmana d’antelació, en el moment de confirmació de la reserva, es carregarà al compte del client l’import total de la reserva. Les dades de la targeta bancària, únicament poden ser conegudes per les parts autoritzades per a la gestió econòmica de la reserva.
El client que realitza la reserva és el responsable d’aquesta, encara que la reserva s’efectuï per a un grup d’habitacions i, per tant, és el responsable de la totalitat del preu.
El pagament es realitza mitjançant un servei bancari de TPV Virtual que utilitza la tecnologia més segura, protocol d’encriptació SSL (Secure Socket Layers) que xifra automàticament les dades personals i de la targeta de crèdit i les fa indesxifrables per a qualsevol persona aliena. La informació facilitada es transmet a través d’un entorn segur per evitar-ne la lectura, l’alteració, la pèrdua i/o el tractament o accés no autoritzats.
Després del pagament rebreu un número de reserva. Immediatament rebreu confirmació a través del correu electrònic.

FIANÇA
A l’arribada a l’allotjament, es requerirà al client per tal que aboni una fiança per import de 100€. A la sortida, una vegada comprovat l’estat de l’allotjament, si aquest està en bon estat, es retornarà l’import de la fiança.

HORARIS D’ARRIBADA I DE SORTIDA
L’hora d’entrada és a partir de les 12h. del matí el dia de la reserva. En cas de canvi en l’hora d’entrada, demanem que ens avisin amb antelació. El dia de sortida, els clients hauran de deixar l’habitació abans de les 12h. del matí.

MODIFICACIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA
Qualsevol modificació de la vostra reserva es considerarà, a tots els efectes, com una cancel·lació i comportarà la realització d’una nova reserva.
En cas de modificació o cancel·lació de la reserva, s’ha de comunicar sempre per escrit via correu electrònic a: fuster@calfusterdetous.com, adjuntant sempre una còpia del DNI del titular de la reserva. Aquesta sol·licitud de modificació o d’anul·lació serà efectiva únicament quan MARIA CARME RICA LLINARES li hagi confirmat la seva acceptació per correu electrònic.
La cancel·lació efectuada per la persona usuària dintre del 15 dies anteriors a la data d’arribada, dona lloc a les següents penalitzacions, llevat pacte en contrari:
a. Reserva per 2 o menys dies, el 50% del preu total de l’estada.
b. Reserva per més de 2 dies i fins a 7 dies, el 35% del preu total de l’estada.
c. Reserva per més de 7 dies, el 25% del preu total de l’estada.
Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada. Així mateix, en el cas que MARIA CARME RICA LLINARES comuniqui la modificació o cancel·lació de reserves per motius de força major, entenent com a tals, aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no haurien pogut evitar malgrat haver actuat amb la diligència deguda, quedarà anul·lada la reserva sense dret a reclamació o compensació al client.
Així mateix, la persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 15 dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en contrari.
Quan la persona usuària d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual la tenia reservada, la persona titular de l’establiment no retornarà cap import de la reserva efectuada, llevat de pacte específic entre les parts.
En reserves amb condicions especials, com ara els paquets: nit romàntica, pack família o el paquet de grup, reserva de tota la casa, així com qualsevol altre paquet de reserva amb condicions especials que es pogués introduir, la cancel·lació feta abans de 60 dies de la data d’entrada es retornarà un 75% de lo pagat, i en el cas de cancel·lar en els 30 dies anteriors a la data d’entrada el retorn serà del 50%.

RESPONSABILITAT
El client declara posseir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la seva responsabilitat i la de la seva família.
Els nens estan sota la responsabilitat única i exclusiva dels clients dins del terreny de la titular.
Els clients es comprometen a deixar l’habitació i les instal·lacions de Cal Fuster de Tous en perfecte estat al final de la seva estada i a declarar i a assumir econòmicament qualsevol trencadissa de què fos responsable.
MARIA CARME RICA LLINARES no es fa responsable en cas de robatori, pèrdua i/o desperfecte dels béns personals i/o del dany o ferides als béns o a les persones que s’allotgen a la propietat, sense importar la causa.
En cas d’oblit a la casa d’algun objecte propietat dels clients, dit objecte pot ser enviat als clients, que hauran de pagar les despeses d’enviament.

ANIMALS
No s'admeten animals a l'allotjament.

PERSONES EXTERNES A L'ALLOTJAMENT
En el cas que una persona externa hagi d'accedir a l'allotjament sense ser el client caldrà informar a la direcció de la casa per a ser registrat.
En el cas dels casaments, l'entrada de fotògrafs i vídeografs (màxim 2 persones) caldrà informar a la direcció de la casa i fer un pagament de 50€.

OBLIGACIONS DELS CLIENTS
En el moment de l’arribada, els clients han de facilitar el Document d’Identitat (DNI o Passaport) de tots i cadascun dels allotjats. Així mateix, els clients en el moment de l’arribada han de realitzar el pagament de la fiança anteriorment indicada.
En el cas que el client vulgui utilitzar algun espai de la casa, s’han de tenir en compte les següents condicions:
- Respectar en les zones comunes (piscina, sala de televisió, sala de jocs, etc.) la intimitat dels altres clients.
- Les sessions fotogràfiques es cobraran 20€ per sessió i es limitarà l’entrada a quatre persones màxim.

RESPONSABILITATS DELS CLIENTS
El client s’obliga a realitzar un ús lícit de les instal·lacions de la casa, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.
El client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades al complimentar els formularis de contractació, evitant causar perjudicis a MARIA CARME RICA LLINARES producte de la incorrecció de les mateixes.

DADES PERSONALS
MARIA CARME RICA LLINARES tractarà les dades que faciliti el client de conformitat amb la política de privacitat que trobareu a la web.

IDIOMA
Amb independència de les possibles traduccions de les presents condicions generals de venda, l’idioma oficial del contracte serà sempre la versió en català.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
En cas de conflictes en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, seran competents els Jutjats i Tribunals d’Igualada (Barcelona).